VESTLANDSMELDINGEN

Vestlandet blir vinneren i fremtidens lavutslippssamfunn

Et taktskifte i den grønne omstillingen kan bety 80 000 nye, bærekraftige arbeidsplasser og en dobling av den totale verdiskapningen i noen av de viktigste næringene i regionen vår. 

Menon Economics har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i dag og frem til 2035 med utgangspunkt i grønn omstilling. Analysen er laget på oppdrag fra Vestlandskonferansen som går av stabelen i Grieghallen i Bergen 3. mars.  

Jo mer de internasjonale avgiftsnivåene på klima- og miljøutslipp øker, jo bedre vil norsk, eksportrettet næringsliv klare seg. Det gjelder særlig næringslivet på Vestlandet, viser Vestlandsmeldingen 2020.  

Norges relativt høye avgiftsnivå på klimagasser og strenge regulering av utslipp, er en fordel for norske eksportnæringer. Dette gjør at flere næringer har et forsprang på internasjonale konkurrenter fordi de allerede er i gang med betydelige tilpasninger og investeringer for å redusere utslippene.   

Etter hvert som internasjonale priser på utslipp øker, vil dermed Norge styrke sin relative konkurranseevne. Kombinasjonen av ledende sektorkompetanse og lave utslipp danner grunnlaget for økt konkurransekraft når verden går i en mer klimavennlig retning. 

Nye, bærekraftige arbeidsplasser på Vestlandet

Når vi legger til grunn et høyvekst-scenario, vil de fire eksportnæringene som har blitt analysert i Vestlandsmeldingen kunne skape opptil 80 000 nye arbeidsplasser innen 2035. 31 500 av disse er på Vestlandet. 

Vestlandet har høyest eksport per arbeidstaker – både med og uten petroleumsvirksomhet. Derfor påpeker Vestlandsmeldingen at den gjennomsnittlige sysselsettingseffekten vil være 80 prosent større på Vestlandet enn på Østlandet. 

De samlede sysselsettingseffektene vil vokse betydelig på Vestlandet i et høyvekst-scenario:  

  • Fornybarnæringen vil ha høyest vekst på hele 85 prosent, fra 15.000 til 28.000 ansatte
  • Maritim næring vil vokse fra 39.000 til 58.000 ansatte i 2035
  • Prosessindustrien vil vokse med rundt 30 prosent til 23.000 ansatte i 2035
  • Sjømatnæringen har fremdeles størst sysselsettingseffekter på Vestlandet, med om lag 70.000 ansatte i 2035

Omsetningshopp i eksportnæringene

De fire næringene som er analysert i Vestlandsmeldingen har alle stort potensial i fremtidens lavutslippssamfunn. Det som er felles for næringene er at de har høy produktivitet, de eksporterer mye og har gode muligheter for å kutte utslipp. 

SJØMATNÆRINGEN har et enormt potensial i fremtidens klimavennlige næringsliv. Bruk av ny og bedre teknologi vil kostnadseffektivisere produksjonen og større klimafokus vil øke etterspørsel etter fisk som proteinkilde.  

MARITIM NÆRING har muligheter for utvikling innen elektrifisering og alternative drivstoffkilder. Digitalisering og kunstig intelligens er viktige faktorer de neste årene.
 

PROSESSINDUSTRIEN på Vestlandet er svært energieffektiv i forhold til internasjonale konkurrenter, tilbyr innovative materialer og har en teknologisatsing som har potensial for å bli et næringsgrunnlag i seg selv.
 

FORNYBARNÆRINGEN har stort markedspotensial innen kompetanseoverføring fra olje- og gassektoren. Den voksende internasjonale porteføljen innen havvind og EUs klima- og energipolitikk gir et stort regionalt markedspotensial for norsk fastlandsindustri.

Myndighetene må gi klarere retningslinjer

Politisk vilje på tvers av landegrenser og kontinenter er en forutsetning for å legge til rette for global grønn vekst. Mange land og regioner er allerede i gang – eksempelvis har EU nylig foreslått en ny omstillingsplan – the European Green Deal – for å nå målet om karbonnøytralitet innen 2050.   

Men hvordan kan vi i Norge og på Vestlandet bidra til at vi skal klare å skape disse nye arbeidsplassene og øke verdiskapingen? Vestlandsmeldingen peker på følgende tiltak som norske myndigheter bør iverksette: 

  • gå foran i det internasjonale samarbeidet for å sikre høye karbonpriser
  • gi klarere retningslinjer som kan gi bedriftene trygghet til å investere i teknologi
  • gjøre det attraktivt for å drive med forskning på klimateknologi
  • bidra med finansielle støtteordninger som legger til rette for storskala og lønnsomhet 

 

Vi skal klare å nyindustrialisere Norge

Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant (A)

Det er lønnsomt å satse på det grønne skiftet

Lars Jacob Engelsen, Viseadministrerende direktør, Norled

Økt konkurransekraft med grønn teknologi

Trudi Vågene, HR-sjef og Elin Stubhaug, produksjonssjef, Elkem Bremanger.

Helene Frihammer leder av Klimpartner om konkrete og ambisiøse mål for grønn eksport.

Vestlandsmeldingen 2019

Vestlandsmeldingen 2019 ble publisert 19. februar 2019 og beskriver Vestlandets unike fortrinn, hvilke muligheter og utfordringer regionen kommer til å møte, og hvordan en best kan sikre at en evner å utnytte det potensialet som ligger i landsdelen.

Et viktig svar er å satse videre på regionens naturgitte fortrinn som har lagt grunnlaget for  basisnæringene og som sammen med arbeidskapitalen danner ryggraden i den norske nasjonalformuen.

Regionen må i tillegg tiltrekke, utvikle og beholde den kompetansen som trengs for å lykkes med omstilling. Regionen må være attraktive for investorer, og er avhengig av rammebetingelser som gjør det lønnsomt å investere på Vestlandet.

Vi trenger et tettere samarbeid innad på Vestlandet, og med resten av Norge. Vår ambisjon må være global. Det krever at vi bygger tettere bånd internasjonalt.

Vi skal bli verdens fremste havregion.

Hva er Vestlandsmeldingen?

I 2019 og i 2020 har Vestlandskonferansen AS fått utarbeidet to ulike og uavhengige rapporter. Målet er å bidra til engasjement, politisk diskusjon og ikke minst bidra konkret til næringutvikling inn i det grønne skiftet på Vestlandet.

Vestlandsmeldingen 2020
Er en uavhengig rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Vestlandskonferansen. Rapporten viser den økonomiske utviklingen i de fire eksportintensive næringene; sjømatnæringen, maritim næring, prosessindustri og fornybarnæring.

Vestlandsmeldingen 2019
Er en uavhengig rapport utarbeidet av PWC og Zynk på oppdrag fra Vestlandskonferansen. Rapporten forteller om hvordan Vestlandets utvikling vil defineres av globale megatrender og nasjonale rammebetingelser.